inventarizace podle nového zákona

Nový Zákon o účetnictví III. – Inventarizace flexibilně

Inventarizace je dalším tématem, které dostává v novém zákoně o účetnictví modernější resp. flexibilnější pojetí.

Všichni důvěrně známe termíny periodické inventury, kterou je možné provést 4 měsíce předa a 2 měsíce po rozvahovém dni. Taktéž pojem průběžná inventarizace, která lze provádět k jakémukoliv dni v účetním období, známe velmi dobře. Tak tato pravidla se s novým zákon o účetnictví ruší.

Inventarizace je v novém zákoně o účetnictví velmi důležitou součástí účetního kontrolního systému účetní jednotky. Jedná se o postupy, kterým se ověřuje správnost účetnictví a je tedy velmi důležitým nástrojem pro ověření, zda účetnictví podává věrný a poctivý obraz účetní jednotky.

Co zůstává nezměněno?

I nadále platí, že inventarizace

 • zjišťuje skutečný stav svých aktiv a pasiv
 • ověřuje, zda zobrazení jejích aktiv a pasiv v účetním systému odpovídá skutečnému stavu
 • v případě zjištěných rozdílů se zjišťuje analýza příčin jejich vzniku

Pokud je inventarizace provedena řádně, je splněn jeden z předpokladů pro vedení účetnictví ověřitelným způsobem, což zajišťuje spolehlivost účetních informací.

Co se mění?

 • Nově se přestávají upravovat přesné postupy. Cílem je dosáhnout smyslu a účelu inventarizace. Tj. mizí ze zákona tato úprava: „Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.“
 • Ruší se úprava lhůty pro konání inventury tj. 4 měsíce před a 2 po rozvahovém dni. Kdy bude inventura provedena je již čistě záležitostí účetní jednotky. Jedinou podmínkou je, aby aktiva a pasiva byla zinventarizována alespoň jednou za účetní období.

Účetní jednotka si zvolí inventurní den, ke kterému se provede fyzická inventura aktiva a od tohoto dne do data účetní závěrky se stav aktiva zjistí dokladově (tj. účetními doklady prokazující přírůstky a úbytky aktiv) nebo jiným průkazným způsobem.

Nový zákon upravuje, že skutečný stav aktiv a pasiv se zjišťuje

 • Fyzicky (ověření jeho existence měřením, počítáním, vážením atd.)
 • Dokladově (pro zjištění skutečného stavu se použijí související doklady, účetní záznamy či doklady, např. zjištění stavu pohledávek formou konfirmačních dopisu tj. odsouhlasení stavu protistranou, dále např. ověření nedokončeného aktiva, věcná břemena, zástavy, listinné cenné papíry) a nebo
 • jiným způsobem, tj. např v případě ověřování správného ocenění, nedobytnosti pohledávky nebo posouzení využitelnosti aktiva. Cílem nové úpravy je zdůraznit, že inventura by se měla více soustředit na kvalitativní stránku. Kvalitativní stránkou se rozumí posouzení aktuální hodnoty, znehodnocení aktiv, opotřebení aktiv, což se projeví v účetnictví např. opravnou položkou , dále např. využitelnost aktiv, vyhodnocení rizik spojených s potenciálním budoucím významným výdajem atd.

Inventarizace není tedy „jen“ o vyhodnocení inventarizačních rozdílů, ale i o změně hodnot aktiv a pasiv, což se projeví právě v ocenění aktiv tvorbou či rozpuštěním opravných položek, posouzení správnosti zvolení odpisových plánů či posouzení rizik v oblasti tvorby a použití rezerv, tvorba a zúčtování časového rozlišení, dohadné položky a zachycení podmíněných aktiv a pasiv.

V důvodové zprávě je hezky uveden obecný postup inventarizace, který by měl být upraven interní směrnicí účetní jednotky.

 1. Účetní jednotka nejprve zjistí skutečný stav aktiv a pasiv po kvantitativní i kvalitativní stránce provedením inventury. Výstupem je účetní záznam v podobě inventarizačního protokolu.
 2. Následně porovná zjištěný skutečný stav se stavem vedeným v účetním systému.
 3. Pokud se při tomto porovnání zjistí rozdíly, je třeba je identifikovat a vyjádřit (např. správně určit jejich příčinu a povahu).
 4. Účetní jednotka po identifikaci rozdílů navrhne opatření, jakým způsobem se zjištěné rozdíly vypořádají.
 5. Účetní jednotka následně vyhotoví o takto provedené inventarizace účetní dokument (inventarizační protokol), v rámci kterého dojde ke schválení provedené inventarizaci a navržených opatření.

Úplnou novinkou je tedy zavedení povinnosti zaznamenat provedenou inventarizaci inventarizačním protokolem. V současném zákoně se upravují náležitosti inventurních soupisů, což s novým zákonem mizí.

Zákon inventarizační protokol upravuje následovně: „Po skončení inventarizace účetní jednotka vyhotovuje inventarizační protokol a zajistí průkazné potvrzení správnosti provedení inventury a inventarizace fyzickou osobou k tomu určenou. Průkazné potvrzení správnosti provedení inventury a inventarizace lze zajistit připojením podpisu osoby k tomu určené na inventarizační protokol nebo protokol o inventurách.

Inventarizační protokol obsahuje

 1. inventurní protokoly, které jsou účetními záznamy obsahujícími údaje o inventurách, kterými se rozumíokamžik zahájení a ukončení inventury,inventurní den, pokud byl určen,údaje o zjištěném skutečném stavu aktiv a pasiv účetní jednotky k okamžiku, ke kterému se sestavuje individuální účetní závěrka, členěné tak, aby je bylo možné porovnat s jejich zobrazením v účetním systému, azpůsob zjištění skutečného stavu aktiv a pasiv účetní jednotky,údaje o porovnání zjištěného skutečného stavu aktiv a pasiv účetní jednotky se stavem zobrazeným v účetním systému, zjištěné rozdíly a důvody jejich vzniku a den, ke kterému se sestavuje individuální účetní závěrka.“

V důvodové zprávě se uvádí velmi výstižný následující odstavec:

„Povinnost zajistit, aby z inventarizačního protokolu, byla zřejmá jednoznačná vazba na inventurní protokoly, případně jiné účetní dokumenty, plyne z obecné úpravy účetních dokumentů, kdy jednou z obecných náležitostí účetního dokumentu je též to, že z něj musí být zřejmé, na který související účetní dokument se váže“

O tom, jak se zachycují účetní informace jsem vás informovala již minule. Příspěvek si můžete přečíst zde:

Jak se Vám jeví nová úprava inventarizace? 

Varianta A Je to krok k lepšímu. 

Varianta B: Děsí vás představa tvorby inventarizačního protokolu.

Varianta C: Nejhorší bude první rok a pak si už zvyknete. 

Napište mi váš názor na marie@danebeznervu.cz.

Novému zákonu o účetnictví ,resp. vybraným pasážím, se budu dále věnovat v dalších příspěvcích.

Daně bez nervů

Marie Rudolfová

Daňový poradce

Specializuji se na profesní účetní, kterým pomáhám efektivně řešit účetnictví a daně pro klienty.
Pomáhám podnikatelům vyřešit jejich daňovou problematiku.