Nový zákon o účetnictví

Nový Zákon o účetnictví IV. – účetní jednotka – na koho se vztahuje zákon o účetnictví?

Koho se bude týkat povinnost vést účetnictví podle zákona o účetnictví? I tato oblast zaznamenává změny.

Začneme zásadní změnou u fyzických osob. Podle starého resp. aktuálního zákona je povinnost vést účetnictví u fyzických osob, které mají obrat více než 25 mil Kč. Od překročení tohoto limitu museli fyzické osoby přestat vést daňovou evidenci podle zákona o dani z příjmů a museli povinně přejít na podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví, což vedlo k velké administrativní zátěži těchto fyzických osob.

Jaká pravidla tedy budou nově platit pro fyzické osoby?

Fyzické osoby neboli OSVČ budou moci na základě jejich rozhodnutí vést účetnictví dle zákona o účetnictví tj. podvojné účetnictví a to od těchto okamžiků

 • ode dne zahájení činnosti
 • od rozhodného dne převodu jmění na společníka nebo
 • od prvního dne účetního období, od kterého se rozhodne být účetní jednotkou,

Vedení účetnictví může ukončit a to v těchto okamžicích

 • ke dni ukončení činnosti nebo
 • ke dni poslední dne účetního období, k jehož konci se rozhodne přestat být účetní jednotkou

Toto jednoznačně vede k dobrovolnosti fyzické osoby, zda se rozhodne stát se účetní jednotkou a na jak dlouho. Není zde žádné omezení jako v dosavadním zákoně, kde je stanovena podmínka 5 po sobě jdoucích období.

Pokud se dobrovolně fyzická osoba rozhodne vést účetnictví, má tedy následující možnosti.

 • Fyzická osoba se zahájí svou činnost od 15. 5.
  • Účetnictví podle zákona o účetnictví může vést od 15.5.
  • Účetnictví může vést od 1.1. následujícího roku, jelikož se rozhodla, že účetním obdobím bude kalendářní rok.

V období, kdy fyzická osoba nepovede účetnictví podle zákona o účetnictví, povede daňovou evidenci podle pravidel zákona o dani z příjmů.

Kdo tedy je účetní jednotkou, která se musí řídit pravidly zákona o dani z příjmů?

Zákon účetní jednotku vymezuje takto:

 • Účetní jednotkou je
  • právnická osoba podle právního řádu České republiky,
  • organizační složka státu podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích,
  • svěřenský fond podle občanského zákoníku,
  • fond obhospodařovaný penzijní společností,
  • podílový fond,
  • podfond investičního fondu,
  • fondy ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
  • právnická osoba nebo jiná entita, které jsou ustaveny podle právního řádu jiného státu než členského státu Evropské unie a jsou daňovým rezidentem České republiky.

Všimněte si nové textace, a to „účetní jednotkou je…“ Jak je uvedeno v důvodové zprávě, tak tímto souslovím se předjímá to, že účetní jednotce, která je v tomto výčtu, jsou stanoveny práva a povinnosti tímto zákonem. Vymezení účetní jednotky zdůrazňuje, že entity vzniklé podle českého práva, mají i nadále povinnost vést komplexní účetnictví podle českých účetních předpisů, a to za celou svou globální činnost.

Pod právnickou osobou podle právního řádu ČR se skrývá právnická osoba podle § 20 odst. 1 občanského zákoníku, kterou je korporace, fundace nebo ústav. Problematika zahraničních subjektů je řešena v zákoně samostatně a jedná se o velmi rozsáhlou problematiku.

Vede podle vás změna u povinnosti vedení účetnictví u OSVČ k úlevě u OSVČ?

Napište mi váš názor na marie@danebeznervu.cz.

Novému zákonu o účetnictví ,resp. vybraným pasážím, se budu dále věnovat v dalších příspěvcích.

Daně bez nervů

Marie Rudolfová

Daňový poradce

Specializuji se na profesní účetní, kterým pomáhám efektivně řešit účetnictví a daně pro klienty. Pomáhám podnikatelům vyřešit jejich daňovou problematiku.