definice aktiva

Nový Zákon o účetnictví V. – aktivum, co přináší nová definice?

Současný zákon o účetnictví neobsahuje definice aktiva, pasiva, což nový zákon chystá napravit. Jak se dalo předpokládat, u definice se vychází z mezinárodního pojetí, tedy z mezinárodnívh účetních standardů. Dnes se podíváme na aktivum.

Aktivum

Definice Aktiva zní: „Aktivem se rozumí spolehlivě ocenitelný zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který má účetní jednotka v důsledku minulé události pod svou kontrolou. V případě jiné než podnikatelské činnosti se za ekonomický užitek považuje také schopnost přispět k naplňování účelu takové činnosti.“

Aktivum lze považovat za zdroj ekonomických užitků, pokud účetní jednotku opravňuje nebo jí umožňuje například:

 • obdržet smluvní peněžní toky nebo jiné aktivum,
 • směnit aktiva s jinou stranou za výhodných podmínek,
 • získat peněžní prostředky, nebo se vyhnout peněžním výdajům, například
 • použitím aktiva, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými aktivy na výrobu zboží nebo poskytování služeb,
 • využitím aktiva ke zvýšení hodnoty jiných aktiv nebo
 • pronajmutím aktiva jiné straně,
 • získat peněžní prostředky nebo jiná aktiva prodejem aktiva nebo
 • splatit dluh převodem aktiva.

Ekonomický zdroj je způsobilý vytvořit ekonomický užitek, jehož vznik je pravděpodobný.

 • U tohoto bodu se v důvodové zprávě upozorňuje zákonodárce na nehmotné výsledky výzkumu, které nesplňují definici aktiv a to z důvodu, že užitky jsou spíše nepravděpodobné.
 • V porovnání s výdaji vynaloženými na vývoj prováděný ve vlastní režii, u kterých je možné, aby byly výdaje aktivovány do stálého nehmotného aktiva v případě, že je očekáván pravděpodobný ekonomický užitek.

Aktivum musí být spolehlivě ocenitelné a to z důvodu, že principem účetnictví je mít oceněnou každou položku.

 • Aktivum, které není spolehlivě ocenitelné, je podmíněné aktivum.
 • Ekonomický zdroj aktiva musí být pod kontrolou účetní jednotky v důsledku událostí, které již nastaly
 • Aktivem není např. nápad nebo smlouva o budoucích dodávkách, není to výsledek minulé události
 • Užitky z ekonomického zdroje musí plynout účetní jednotce,
 • Zdroj musí být pod kontrolou účetní jednotky = . schopnost účetní jednotky zabránit čerpání ekonomických užitků jinými subjekty, schopnost s nimi disponovat, nesení rizik z užívání aktiva a hrazení nákladů vzniklých z jeho užívání.
 • Kritériem nemusí být vždy vlastnické právo k věci, např. patenty, kdy aktivem účetní jednotka disponuje (tzn., plynou ji užitky z tohoto aktiva) ještě před tím, než získá danou ochranu (právo).

Ekonomický zdroj je způsobilý vytvořit ekonomický užitek, jehož vznik je pravděpodobný.

Aktivum musí být spolehlivě ocenitelné a to z důvodu, že principem účetnictví je mít oceněnou každou položku.

Podmíněné aktivum

Definice v návrhu zákona zní: „Podmíněným aktivem se rozumí

a) potenciální zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který bude aktivem, pokud bude potvrzen událostí nezávislou na účetní jednotce, a

b) zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který není aktivem z důvodu, že tento zdroj nelze spolehlivě ocenit.“

Podmíněnými aktivy jsou skutečnosti, které

 • nenaplňují definici aktiva a
 • nejsou tedy vykazované v rozvaze.

Zároveň však v těchto případech existuje možnost, že

 • se aktivem v budoucnu stanou a tedy
 • mají určitý význam pro pochopení ekonomické situace účetní jednotky,
 • a proto se uvádí v příloze účetní závěrky.

Kdy podmíněné aktivum vzniká?

 • když zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce je pouze potenciální a jeho vznik (a tedy vznik aktiva) záleží na tom, zda nastane událost, která není závislá na účetní jednotce, tzn., kterou účetní jednotka nemůže ovlivnit.
 • situace, kdy probíhá soudní řízení o pohledávce, skutečnost, zda se stane aktivem účetní jednotky, záleží na výsledku tohoto řízení.
 • když účetní jednotka má zdroj budoucího ekonomického užitku, ale ten není spolehlivě ocenitelný, a proto nemůže být uveden v rozvaze.

Podmíněná aktiva je tedy třeba stále sledovat, zda u nich nedojde k naplnění definice aktiva. V takovém případě musí být vykázána v rozvaze.

Novému zákonu o účetnictví ,resp. vybraným pasážím, se budu dále věnovat v dalších příspěvcích.

Daně bez nervů

Marie Rudolfová

Daňový poradce

Specializuji se na profesní účetní, kterým pomáhám efektivně řešit účetnictví a daně pro klienty. Pomáhám podnikatelům vyřešit jejich daňovou problematiku.